Obavijesti


Poziv na javno predstavljanje dokumenta 21.10.2016.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu i Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet organiziraju javno prezentiranje dokumenta Prijedlog kriterija i preporuka za izradu kvalitetnih e-lektira koje će se održati u petak, 28. listopada 2016., s početkom u 13.00 sati u malom predvorju Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu i Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet objavile su dokument Prijedlog kriterija i preporuka za izradu kvalitetnih e-lektira namijenjen nastavnicima, knjižničarima, autorima digitalnih sadržaja, nakladnicima te svima ostalima zainteresiranim za temu e-lektira. Dokument sustavno obuhvaća sve važne aspekte koje treba uvažiti prilikom izrade kvalitetne e-lektire te će biti temelj daljnjeg razvoja kriterija za kvalitetne e-lektire.

Prijedlog kriterija i preporuka za izradu kvalitetnih e-lektira je dokument nastao u sklopu aktivnosti „Primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije i digitalnih obrazovnih sadržaja u obrazovnom procesu“ na projektu „e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)“ čiji je nositelj Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNet, a sufinancira ga Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Cilj izrade Prijedloga jest uspostava jedinstvenih smjernica za izradu e-lektira. Iako su nastali u sklopu pilot projekta e-Škole, kriteriji se mogu šire koristiti pri izradi e-lektira, prije svega onih predviđenih za korištenje u službenom sustavu odgoja i obrazovanja, s ciljem da e-lektire koje se koriste ili će se koristiti u osnovnim i srednjim školama, ali i drugim dijelovima odgojno-obrazovnog sustava, budu visoke kvalitete te odgovaraju zahtjevima i potrebama učenika kao i da doprinose razvoju njihovih digitalnih kompetencija

Prijedlog nudi kriterije i preporuke odnosno smjerokaze za kvalitetnu sadržajnu prezentaciju lektirnog djela u e-okruženju, metodičku obradu e-lektire, prezentaciju e-lektire i povezivanje lektirnog djela s drugim obrazovnim resursima u e-okruženju.

Interaktivna digitalna lektira nudi brojne tehnološke, multimedijalne i pedagoške prednosti te omogućava personalizaciju sadržaja. Kvalitetno izrađena e-lektira može doprinijeti razvoju tri od osam ključnih kompetencija Europskog referentnog okvira, a to su redom kompetencija komunikacije na materinskom jeziku, digitalna kompetencija te kompetencija koja se odnosi na kulturološku senzibilizaciju i izražavanje.

Na izradi dokumenta radila je stručna radna skupina u čijem su sastavu bili doc.dr.sc. Marko Alerić, metodičar hrvatskog jezika i književnosti, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Branka Markić, stručnjak za razrednu nastavu, Osnovna škola A.B. Šimića Zagreb, Nataša Sajko, predmetni stručnjak za hrvatski jezik, Medicinska škola Varaždin, Vladimir Šterle, tehničar, tvrtka Profociens.eu, Željka Butorac, stručnjak za uključivo obrazovanje, Osnovna škola Marina Držića Zagreb, te prof.dr.sc. Zoran Velagić, stručnjak za e-knjigu i voditelj stručne radne skupine, Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta J.J. Strossmayera u Osijeku.

Stručna radna skupina je prije izrade Prijedloga provela istraživanje o sličnim dokumentima u Hrvatskoj, u zemljama EU i u svijetu, izradila je izvješće i analizu o rezultatima istraživanja te strukturu dokumenta Prijedlog kriterija i preporuka za izradu kvalitetnih e-lektira.

Kao dodatnu pripremu za izradu dokumenta, a s ciljem ispitivanja potreba korisnika u Hrvatskoj (nastavnika, nakladnika, ali i svih zainteresiranih), CARNet i Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu organizirali su dva webinara u obliku TeachMeeta. Na prvom webinaru se raspravljalo o tome što za sudionike predstavlja kvalitetna e-lektira dok je na drugome predstavljen Prijedlog i sudionici su komentirali isti. Informacije prikupljene putem istraživanja o sličnim dokumentima u Hrvatskoj, u zemljama EU i u svijetu, te inicijalnih webinara bile su jedan od temelja za izradu Prijedloga.

Javna rasprava o izrađenom prijedlogu dokumenta odvijala se putem online obrasca, dostupnog svim zainteresiranima, kroz koji su sudionici mogli komentirati i iznijeti svoje prijedloge za poboljšanje dokumenta, a u završnu je fazu ušla drugim webinarom.

Komentari, prijedlozi i preporuke prikupljene u javnoj raspravi analizirani su i uzeti u obzir prilikom izrade završne inačice dokumenta Prijedlog kriterija i preporuka za izradu kvalitetnih e-lektira.